ရက်ချိန်းစစ်ဆေးရန်

  • * လျှောက်ထားမှုအမှတ်စဉ် နှင့် မှတ်ပုံတင်အမှတ် (သို့မဟုတ်) မှတ်ပုံတင်မရှိပါက လျှောက်ထားမှုအမှတ်စဉ် နှင့် မွေးသက္ကရာဇ်တို့ကို မှန်ကန်စွာဖြည့်သွင်းပြီး Search ကို နှိပ်ပါ။
  • * လျှောက်ထားမှုအမှတ်စဉ်ကို မမှတ်မိပါက အမည်နှင့်မှတ်ပုံတင်အမှတ် (သို့မဟုတ်) မှတ်ပုံတင်မရှိပါက အမည်၊ အဖအမည်နှင့်မွေးသက္ကရာဇ်တို့ကို မှန်ကန်စွာဖြည့်သွင်းပြီး Search ကို နှိပ်ပါ။